Полно-старосна структура становништва општине Босилеград

        Полна структура становништва зависи од полне структуре живорођене деце, од диференцијалне смртности према полу, од миграционих кретања и од неких спољних утицаја. Важни показатељи јесу и коефицијенти маскулинитета и феминитета. Коефицијент маскулинитета за општину Босилеград 2011. године износио је 104,8 (104,8 мушкараца на 100 жена), док је 2002. био 102,3 (1991.г. – 100), а коефицијент феминитета 2011. године износио је 95,4 (95,4 жене на 100 мушкараца), односно 97,8 2002. године (1991.г. – 100). У простим бројевима то значи, да је 2011. године у општини  живело 4159 мушкараца и 3970 жена, односно 5022 мушкараца и 4909 жена 2002. године. Године 1991. живело је 5823 мушкараца и 5821 жена. Тим подацима закључујемо да је полна структура општине скоро хомогена, каква је била и у прошлости (на основу пописа 1880-1910 године).


1880
1887
1892
1900
1905
1910
Мушкарци
6681
7250
7133
8301
8702
9344
Жене
6514
7153
7058
8212
8367
9080
Полна структура становништва по пописима од 1880. до 1910. године


Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1991. године
Старосна структура становништва је једна од најважнијих демографских структура. Њена анализа је основ за сва друга демографска изучавања. У старосној структури становништва долази до изражаја демографски развитак општине.
Полно-старосна структура становништва
општине по попису 2002. године
Полно-старосна структура становништва
општина по попису 2011. године
        Одређивање старосне структуре врши се помоћу одређивања бројних стања старосних категорија или група: младо, зрело и старо становништво. У општини Босилеград 2011. године, било је 1482 становника (779 момака и 703 девојака) испод 19 година, 4192 (2290 мушкараца и 1902 жена) у раздобљу 20-59 година и 2455 становника изнад 60 година (1040 мушкараца и 1415 жена). На основу ових података закључујемо да је удео зрелог и старог становништва највећи – 81,8% од укупног броја житеља, односно удео старог становништва је 30,2%. Удео младог становништва од 18,2%, показује да је становништво општине Босилеград стара популација.

На основу приказаних полно-старосних пирамида становништва, по пописима из 1991., 2002. и 2011. године, можемо закључити да су оне скоро регресивног или конструктивног типа, што значи да су стопе морталитета високе, а наталитета ниске, односно са ниским уделом деце до 14 година и високим уделом старијих од 50 година.
Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1887. године
            Полно-старосна структура становништва општине Босилеград се из прошлости битно разликује од данашње. То се да констатовати због различитог броја становника, како укупног, тако у по половима. Полно-старосне пирамаде по пописима из 1887. до 1910. године, показују да су оне биле прогресивног, односно експанзивног типа. То значи, да је тада удео младог становништва у укупном броју становника био највећи.

Полно-старосна структура становништва
 општине по попису 1892. године
Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1900. године
Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1905. године


1887
1892
1900
1905
1910
Удео младог становништва (у %)   0 – 20 година
52,9
52,3
51,9
50,2
52,1
Удео зрелог становништва (у %)  20 – 60 година
35,7
36,8
38
39,6
38,8
Удео старог становништва (у %)      60 + година
11,4
10,9
10,1
10,2
9,1
Старосна структура становништва по пописима од 1887. до 1910. године


Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1910. године
Полно-старосна структура становништва
општине по попису 1921. године
           Просечна старост становништва износи 45,2 година, 43,6 код мушкараца и 46,8 код жена (2011.г.), а по попису 2002. год., просечна старост износила је 43,1 година.
У општини Босилеград живело је много становника изнад 100 година, у прошлости више него данас. По пописима 1887-1910 године, 1887. било је 29 становника изнад 100 година, 1892. било их је 31, 1900. изнад 110 година живело је 6 становника, 1905. изнад 110 било је 4, а 1910. изнад 100 година било је 14 становника.
            
        У насељима општине Босилеград, основна одлика становништва је стално смањење учешћа младог и повећање учешћа старог становништва. На поремећај полно-старосне структуре становништва у насељима општине огроман утицај имале су емиграције младог становништва и та ће се слика задржати у ближој будућности.


Извори:
1. Миланов, Г. "Насеља општине Босилеград: географско-демографска истраживања", Босилеград, 2016.г.